ZAREJESTRUJ SIĘ NA WEBINAR!

Technologie, które przyspieszają IT

POZNAJ TECHNOLOGIĘ, KTÓRA NIESIE PRZEŁOM W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI
PRZETWARZANIA DANYCH BIZNESOWYCH

28 października 2020, godz. 11:00

REGULAMIN serwisu nowetechnologie-webinar.pl

1. Zasady ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady działania portalu internetowego nowetechnologie-webinar.pl (dalej: „Serwis”).

1.2. Serwis prowadzony jest przez Hewlett Packard Enterprise Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-678), ul. Szturmowa 2A i innymi podmiotami należącymi do grupy Hewlett Packard Enterprise (dalej: „HPE”), w zakresie programu HPE Market Development Funds (MDF).

1.3. Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest podłączone do Internetu urządzenie wyposażone w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (np. Firefox, Opera, Safari lub podobną). Do udziału w konkursach organizowanych w Serwisie niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej.

1.4. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do:

a) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

b) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, jak również innych regulaminów i polityk zamieszczonych w Serwisie,

c) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

d) nie stosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej;

1.5. Na żądanie Użytkownika HPE poinformuje pocztą elektroniczną o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Serwisu.

2. Funkcjonalności dostępne w Serwisie.

2.1. W Serwisie zamieszczane są przez HPE treści promocyjne dotyczące marki HPE oraz działalności HPE.

2.2. W Serwisie mogą być również organizowane konkursy przez HPE lub przez inne podmioty, na zasadach szczegółowo określonych w regulaminie takiego konkursu.

2.3. Korzystanie z funkcjonalności dostępnych w Serwisie jest całkowicie dobrowolne.

2.4. Udział w konkursie wymaga każdorazowo dokonania akceptacji niniejszego Regulaminu, regulaminu konkursu oraz Polityki Prywatności.

2.5. Wypełniając formularz dostępny w Serwisie Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie przez HPE informacji handlowych drogą elektroniczną przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub też zgodę na przesyłanie przez HPE spersonalizowanych wiadomości dotyczących produktów, ofert i wydarzeń HPE. Zgoda może być przez Użytkownika wycofana w każdej chwili, co nie wpływa na zgodność z prawem czynności dokonanych przed cofnięciem zgody.

3. Reklamacje

3.1. Każdy Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą w szczególności:

a) naruszenia jego praw przez HPE,

b) nieprawidłowości w działaniu Serwisu,

3.2. Użytkownik składa reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres: kontakt@nowetechnologie-webinar.pl. Reklamacja powinna zawierać wszystkie dane niezbędne do jej rozpatrzenia, w tym zwięźle opisywać zaistniały problem.

3.3. HPE rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, starając się by nie nastąpiło to później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty złożenia reklamacji. Jeżeli wyjaśnienie sprawy wymaga dłuższego terminu, HPE poinformuje o tym Użytkownika.

4. Ochrona danych osobowych

4.1. HPE jest administratorem danych osobowych podawanych przez Użytkowników w Serwisie. Administratorem danych osobowych uczestników konkursów organizowanych w Serwisie jest ponadto organizator danego konkursu, który przetwarza te dane na zasadach określonych w regulaminie konkursu.

4.2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez HPE zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez HPE oraz prawa podmiotów danych wobec HPE określa Polityka prywatności Serwisu. Szczegółowe cele i warunki przetwarzania danych osobowych przez HPE w związku z konkursem mogą wynikać również z regulaminu takiego konkursu.

5. Postanowienia końcowe

5.1. HPE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. W każdym przypadku zmiany zapisów Regulaminu, odpowiednia informacja zostanie udostępniona Użytkownikom w Serwisie. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po zmianie Regulaminu oznacza akceptację wprowadzonych zmian. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu przez Użytkownika, powinien on niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.

5.2. Serwis oraz cała jego zawartość podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w tym w szczególności prawa autorskiego.

5.3. Prawa do wszelkich materiałów udostępnionych w Serwisie przysługują wyłącznie HPE lub HPE ma prawo do korzystania z nich na podstawie stosownych umów lub przepisów prawa. Bez uprzedniej zgody HPE Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz materiałów w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w przepisach prawa.

5.4. W Serwisie mogą być umieszczone połączenia do stron internetowych osób trzecich, w szczególności HPE. W sytuacji skorzystania przez Użytkownika z takiego połączenia stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie udostępniające daną stronę internetową.

5.6. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.